ANBI beleidsplan

Het beleid van de Stichting CNME Hemmen is er primair op gericht de doelstellingen van de stichting zo optimaal mogelijk uit te voeren. Om dat te kunnen realiseren wordt veel aandacht geschonken aan het in stand houden van de vrijwilligersorganisatie, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Daarom vindt voortdurend onderzoek plaats om het publiek te betrekken in activiteiten die gericht zijn op informatie over natuur, milieu of cultuurhistorische aspecten, vooral over het Hemmense landgoed.

Het geven van NME- educatie aan basisschool leerlingen is daarbij een bijzonder aspect, mede omdat hierdoor inkomsten voor het in stand houden van de inrichting worden gegenereerd.

Alle baten, die worden gegenereerd worden besteed aan de uitbreiding van onze activiteiten c.q. de instandhouding van onze faciliteiten.

Het beloningsbeleid, staat geen geldelijke vergoeding toe aan medewerkers van CNME Hemmen. Alleen werkelijk gemaakte kosten in het belang van CNME Hemmen, dit na beoordeling van het bestuur, worden vergoed.