De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930

Jaarbegroting 2020 Stiching CNME Hemmen  begroot  Realisatie t/m dec
Baten
NME  €   9.000,00  €   7.320,00
Activiteiten  €   1.000,00  €       170,00
Subsidies en bijdragen  €   1.500,00  €           —
Giften  €      –  €           —
Rente  €        10,00  €            2,00
Overig
Totaal  € 10.010,00  € 7.492,00
Lasten
Bestuur en vrijwilligers  €  1.500,00  € 1.462,65
Kosten NME  €         —  €       –
Bank en verzekeringen  €     300,00  €    227,98
PR- en communicatie  €  1.000,00  €    939,58
Inventaris  €     200,00  €      –
Inkoop t.b.v. activiteiten  €  2.000,00  €     213,20
Huisvesting  €  1.500,00  €     255,00
Gidsenvergoeding  €     700,00  €    450,89
Overige (donaties)  €    1000,00  € 1.066,12
Totaal  € 8.200,00  €4.615,42
Resultaat  € 1.810,00  € 2.876,58
 Activa  1-1-2020 12-31-2020  Controle 
Saldo bankrekening  €  10.889,71  €  13.563,41 Beginsaldo  €  30.952,48
Saldo spaarrekening  €  20.012,97  €  20.014,97 Baten  €     7.492,00
Saldo kas  €         26,00  €         49,80 Lasten  €     4.615,42
Saldo openstaand 2019 en betalingen2018  €        –  €      200,88
Totaal € 30.952,48  € 33.829,48  € 33.829,06
Passiva
Eigen vermogen € 24.509,18  € 31.036,48
Totaal  €24.509,18  € 31.036,48
Eind 2018 heeft het bestuur besloten om uit onze reserve van € 10.000,00 te reserveren voor het project “groene schoolpleinen”.
Eind 2019 is er geen gebruik gemaakt van onze reserve van € 10.000,00 voor het project “groene schoolpleinen”.
Eind 2020 begin 2021 heeft het bestuur i.v.m. coronamaatregelen geen besluit kunnen nemen.