De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930

Jaarbegroting Stiching CNME Hemmen  begroot  Realisatie t/m dec
Baten
NME  €   8.000,00  €   9.510,00
Activiteiten  €   2.000,00  €    1.621,55
Subsidies en bijdragen  €      –  €   1.780,00
Giften  €      –  €           5,00
Rente  €        10,00  €            1,97
Overig
Totaal  € 10.010,00  € 12.918,52
Lasten
Bestuur en vrijwilligers  €  2.500,00  € 1.084,50
Kosten NME  €     250,00  €       –
Bank en verzekeringen  €     250,00  €    300,77
PR- en communicatie  €  1.000,00  €    439,23
Inventaris  €     200,00  €      –
Inkoop t.b.v. activiteiten  €  2.000,00  € 1.128,85
Huisvesting  €  1.000,00  € 1.095,00
Gidsenvergoeding  €     300,00  €    697,47
Overige (Zonnebloem, concerten kerk, bijenstal)  €     100,00  € 1.645,40
Totaal  € 7.600,00  € 6.391,22
Resultaat  € 2.410,00  € 6.527,30
 Activa  1-1-2019 12-31-2019  Controle 
Saldo bankrekening  €    4.472,18  €  10.889,71 Beginsaldo  €  24.509,18
Saldo spaarrekening  €  20.011,00  €  20.012,97 Baten  €  12.918,52
Saldo kas  €         26,00  €          49,80 Lasten  €    6.391,22
Saldo openstaand 2019 en betalingen2018  €        –  €          84,00
Totaal  € 24.509,18  € 31.036,48  € 31.036,48
Passiva
Eigen vermogen € 24.509,18  € 31.036,48
Totaal  € 24.509,18  € 31.036,48
Eind 2018 heeft het bestuur besloten om uit onze reserve van € 10.000,00 te reserveren voor het project “groene schoolpleinen”.
Eind 2019 is er geen gebruik gemaakt van onze reserve van € 10.000,00 voor het project “groene schoolpleinen”.