Financieel verslag 2023

De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930

Jaarrekening 2023 Stiching CNME Hemmen Begroot 2023 Realisatie 2023 Begroot 2024
Baten
NME € 7.000,00 € 6.360,00
Activiteiten € 1.750,00 € 2.259,81
Subsidies en bijdragen € 500,00 € 500,00
Giften
Rente € 3,00 € 9,71
Saldo kas 2022 € 556,71
Totaal €9,253,00 €9.685,64
Lasten
Bestuur en vrijwilligers €1.500,00 €686,10
Secretariaat €         — €38.90 €               –
Bank en verzekeringen € 500,00 €522,38
PR- en communicatie € 500,00 €253,29
Inventaris €       — €      — €               —
Inkoop t.b.v. activiteiten €2253,00 €623,21
Huisvesting €2.500,00 €1.500,00
Gidsen- docenten- reisvergoeding €1.000,00 €2.976,68
Overige (donaties) € 500,00 €410,00
Reservering Project wandelpaden €1.000,00 €355,05
Totaal €9.253,00 €7.365,61 €  
 Activa  1-1-2023                 31-12-2023         
Saldo bankrekening €9.487,11 €12.254,99
Saldo spaarrekening €30.019,90 €30.342,60
Saldo kas € 556,71 €693,31
Totaal €40.063,72 €43.290,90
Activa 31-12-2023 €43.290,90
Baten 2023 €9.685,64
Totaal €52.976,54  
Lasten  2023 €7.365,61
Eigenvermogen

per 13-12-2023

€45.610,93
In 2022 heeft het bestuur wandelpaden aangelegd, voorzien van QR-codes waardoor er veel informatie aan wandelaars kan worden gegeven over het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Dit project werd uitgevoerd door een student van  Hogeschool Van Hall Larenstein en zal in 2023 worden afgerond.

Aansluitend op de wandelpaden wil het bestuur in 2024 “Kabouterpaden ” laten aan leggen om  hiermee de wandeling op het landgoed voor kinderen leerzamer te maken.

In de begroting 2024 is €2.000,00 gereserveerd voor de afronding van dit project.