De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930

Jaarbegroting 2021 Stiching CNME Hemmen  begroot 2021  Realisatie 2021 Begroot 2022
Baten
NME  €   9.000,00  €   8.770,00 €  9.000,00
Activiteiten  €   1.000,00  €       954,20 €   1.450,00
Subsidies en bijdragen  €   1.500,00  €           —  €        –
Giften  €      –  €           — €         –
Rente  €        10,00  €            2,00 €            5,00
Overig
Totaal  € 11.510,00  €  9.726,20 €  10.455,00
Lasten
Bestuur en vrijwilligers  €    1.500,00  €     739,10 €   1.000,00
Kosten NME  €         —  €       – €     –
Bank en verzekeringen  €       300,00  €     237,65 €       300,00
PR- en communicatie  €    1.000,00  €     240,78 €       300,00
Inventaris  €       200,00  €      – €       200,00
Inkoop t.b.v. activiteiten  €    2.000,00  €     281,00 €       655,00
Huisvesting  €    1.500,00  €     220,00 €    1.500,00
Gidsenvergoeding  €       700,00  €     663,93 €    1.000,00
Overige (donaties)  €    1.000,00  €     880,00 €       500,00
Reservering Project wandelpaden €    7.500,00
Totaal €  8.200,00 € 3.262,46 €  12.955,00  
 Activa  1-1-2021 12-31-2021
Saldo bankrekening  €    13.563,41  €      9.543,99
Saldo spaarrekening  €    20.016,97  €    30.016,97
Saldo kas  €           49,80  €         380,06
Totaal € 33.630,18  € 39.941,02
Activa 31-12-2021 €   39.941,02
Baten 2021 €     9.726,20
Totaal € 49.667,22  
Lasten  2021 €      3.262,46
Eigenvermogen

per 13-12-2021

€  46.404,76
In 2022 wil het bestuur wandelpaden voorzien van QR-codes waardoor er veel informatie aan wandelaars kan worden gegeven over het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”

Tevens wil het bestuur “Kabouterpaden ” laten aan leggen om  hiermee de wandeling op het landgoed voor kinderen leerzamer te maken.

Voor beide projecten zijn afspraken gemaakt met Hogeschool Van Hall Larenstein.

In de begroting is €7.500,00 gereserveerd voor deze projecten