Financieel verslag 2022

De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930

Jaarbegroting 2023 Stiching CNME Hemmen  begroot 2022  Realisatie 2022 Begroot 2023
Baten
NME  €   9.000,00  €       5.371,40 €  7.000,00
Activiteiten  €   1.450,00  €       1.842,50 €   1.750,00
Subsidies en bijdragen  €       —  €         500,00  €     500,00
Giften  €      —  €           — €         —
Rente  €            5,00  €              2,93 €           3,00
Overig    negatief saldo €           861,95
Totaal  € 10.455,00  €    8.578,78 €   9.253,00
Lasten
Bestuur en vrijwilligers  €    1.000,00  €      1.366,49 €       1.500,00
Kosten NME  €         —  €            — €               –
Bank en verzekeringen  €       300,00  €         226,90 €           500,00
PR- en communicatie  €       300,00  €         503,28 €           500,00
Inventaris  €       200,00  €           — €               —
Inkoop t.b.v. activiteiten  €        655,00  €      2.369,10 €         2.253,00
Huisvesting  €     1.500,00  €     1.020,00 €         2.500,00
Gidsenvergoeding  €     1.000,00  €        835,00 €         1.000,00
Overige (donaties)  €        500,00  €          — €            500,00
Reservering Project wandelpaden €      7.500,00 €      2.258,01 €         1.000,00
Totaal €   12.955,00 €   8.578,78 €       9.253,00  
 Activa  1-1-2022 31-12-2022
Saldo bankrekening  €        9.543,99  €      9.487,11
Saldo spaarrekening  €      30.016,97  €    30.019,90
Saldo kas  €           380,06  €          556,71
Totaal €    39.951,02  €  40.063,72
Activa 31-12-2022 €    40.063,72
Baten 2022 €       7.716,83
Totaal €  47.780,55  
Lasten  2022 €      8.578,78
Eigenvermogen

per 13-12-2022

€  39.201,77
In 2022 heeft het bestuur wandelpaden aangelegd, voorzien van QR-codes waardoor er veel informatie aan wandelaars kan worden gegeven over het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Dit project werd uitgevoerd door een student van  Hogeschool Van Hall Larenstein en zal in 2023 met een feestelijke opening worden afgerond.

Aansluitend op de wandelpaden wil het bestuur “Kabouterpaden ” laten aan leggen om  hiermee de wandeling op het landgoed voor kinderen leerzamer te maken.

In de begroting 2023 is €1.000,00 gereserveerd voor de afronding van dit project.