ANBI doelstelling

Volgens haar statuten heeft de Stichting CNME Hemmen ten doel om een bijdrage te leveren aan cultuur-, natuur-  en milieueducatie.  Waar mogelijk zal de stichting maatregelen nemen om dit doel te bereiken.

Uitdrukkelijk is het geen doel om winst te maken met de activiteiten die worden ontwikkeld. Baten uit deze activiteiten zullen worden aangewend om het behalen van de doelstellingen te bekostigen.

Onze activiteiten richten zich op een zo breed mogelijk publiek en dat realiseren wij door:

  • In samenwerking met andere instanties, zoals NME Overbetuwe en de basisscholen in de nabijheid van Hemmen, wordt NME onderwijs gegeven. Vrijwilligers van CNME Hemmen worden geschoold om deze lessen verantwoord te kunnen doen.
  • Het organiseren van activiteiten om de aandacht te vestigen op cultuur, natuur of milieu. Te denken valt hierbij aan natuur-  of cultuurwandelingen,  nestkastjes bouwen door kinderen, etc.
  • Alle activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers die daarvoor geen geldelijke vergoeding ontvangen. Uiteraard worden onkosten, die gemaakt worden ten behoeve van CNME Hemmen vergoed, na beoordeling van het bestuur.
  • Voortdurend wordt gewerkt aan het op peil houden van het vrijwilligersbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief.